Cursus – Algemene Voorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus of opleiding bij QWAIN, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus aan QWAIN verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Betaling van de cursus dient binnen vijf dagen na factuurdatum voldaan te zijn en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursusdag. Indien de cursus met zekerheid van start gaat en de cursus nog niet vol zit, kan één werkdag van tevoren nog worden ingeschreven voor de cursus. In dat geval dient de factuur z.s.m. na de eerste cursusdag te worden voldaan. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie en eventueel de bijbehorende cursusbevestiging na inschrijving, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Garantie en reclames

QWAIN staat er voor in dat de door haar geleverde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk doch uiterlijk acht dagen na constatering van het vermeende gebrek schriftelijk aan QWAIN te worden gemeld. Indien de klacht door QWAIN gegrond wordt bevonden, verplicht QWAIN zich deze cursus opnieuw uit te voeren. Aldus is QWAIN ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Annulering/wijziging

Annulering van een inschrijving dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Tot vier weken voor aanvang van de cursus, opleiding of leergang is annulering kosteloos. Daarna wordt het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering zoals bij ziekte horen wij dat graag voor aanvang van de cursus. Op de ochtend zelf kunt u contact opnemen met uw docent (vermeld in de cursusbevestiging) en zullen wij uw inschrijving verplaatsen naar een latere startdatum of vervolgdatum.

Bij onvoldoende deelnemers behoudt QWAIN zich het recht om een cursus te verplaatsen of te annuleren. Uw ontvangt hier dan direct bericht over. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt QWAIN zich het recht om een cursus tot op de cursusdag te annuleren, dan wel in overleg te verplaatsen. Bij annulering door QWAIN wordt het gehele cursusbedrag teruggestort, of bestaat er de mogelijkheid tot herplaatsing in een andere cursus.

Annulering/wijziging bij maatwerktraining

Annulering zonder kosten is slechts mogelijk tot drie weken vóór aanvang van de maatwerktraining. Daarna geschiedt teruggave van het overeengekomen cursusbedrag onder inhouding van 25% van het overeengekomen cursusbedrag met een minimum van € 175,- (excl. BTW).

Annulering door QWAIN bij overmacht

QWAIN kan vanwege overmacht  de cursus of opleiding annuleren. Vormen van overmacht zijn bijvoorbeeld, stakingen, stagnatie of andere problemen bij QWAIN of haar toeleveranciers. Problemen kunnen zijn bij het eigen of derden verzorgde transport, ziekte, computerstoringen, softwarestoringen, internetstoringen, stroomuitval. Dit alles zowel bij QWAIN als op de locatie waar de cursus of opleiding plaatsvindt.

Minimale leeftijd

Indien u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van ouders of voogd voor het aanschaffen van trainingen. Dit geldt zowel voor een standaard cursus als voor maatwerktraining. Het is niet toegestaan zich aan te melden voor een cursus op naam van iemand anders.

Aansprakelijkheid

QWAIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist/opdrachtgever voor enige schade. QWAIN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Auteursrecht

Op al het lesmateriaal dat QWAIN gebruikt berust auteursrecht (brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal, online tutorials, etc.). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QWAIN (of andere auteursrechthebbende) mogen geen gegevens uit gedeelten en/of uitreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.